Lỗ Hổng Giảng Dạy

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 255 Mục đích của Quyển sách “Lỗ hổng trong việc giảng dạy”, là nhằm mang việc giảng dạy trong lớp đến gần với trọng tâm của phạm vi hoạt động giáo dục. Tầm quan trọng của việc giảng dạy như là đòn bẩy then chốt để cải thiện [ …]

12/12/2021 Nguyen Jenny 0